ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ GSS

Σχεδιασμός 2 βασικών προγραμμάτων σπουδών της ΕΕ (επίπεδο EQF 4-5) για εγκαταστάτες γεωθερμικού και ηλιακού ενεργειακού συστήματος, χωρισμένα σε ομάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλαδή δύο αντίστοιχα προγράμματα ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, μάθησης βάσει εργασίας και δύο προτύπων προσόντων για αξιολόγηση και πιστοποίηση βάσει των συστάσεων ISO 17024 και ECVET

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ GSS

Εφαρμογή, παροχή, αξιολόγηση και πιστοποίηση της εκπαίδευσης που περιγράφεται παραπάνω.

Όσον αφορά τους στόχους, περιλαμβάνουν:

  • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα της ΕΕΚ
  • Προώθηση της μάθησης που βασίζεται στην εργασία, πρακτικής άσκησης, μαθητείας και διπλών μαθησιακών μοντέλων για τη μετάβαση από τη μάθηση στην εργασία
  • Προώθηση της εταιρικής σχέσης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
  • Επίτευξη του στόχου του 15% των ενηλίκων να συμμετάσχουν στη διά βίου μάθηση
  • Να γίνει πραγματικότητα η δια βίου μάθηση και η κινητικότητα

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap