Ръст на производството на ВЕИ в Европа -последици

 In GSS News - BG

Производството на електроенергия на базата на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Европа е нараснало рязко през 2017 г., като основният дял от този ръст се пада на Великобритания и Германия  и демонстрира неравномерният характер на декарбонизацията на енергийния сектор на Европа.

Този основен извод от новото изследване на електроенергетиката на ЕС, проведено от Agora Energiewende (Германия) и Sandbag (Великобритания).

През миналата година слънчевата, вятърната и биоенергетиката заедно са произвели за пръв път повече електроенергия от централите на въглища в Европа.

Делът на ВЕИ в производството на електроенергия в ЕС е достигнал 30 %.

Основен източник на възобновяемата енергетика в ЕС е вятърът. Според оценка на авторите на доклада, вятърната енергетика през 2017 г. е демонстрирала рекорден ръст от (плюс) 14,6 ГВт.

https://sandbag.org.uk/project/european-energy-transition-power-sector-2017/

Делът на ВЕИ в производството на електроенергия в европейските страни към 2050 г. ще надхвърли 50 %. Твърди се, че това е ръстът, който ВЕИ трябва да постигне, за да се вмести в европейската цел за достигане на 27 % дял на възобновяемите източници в крайното потребление на енергия.

В докладът се разглеждат и тенденциите за използване на изкопаеми горива в енергетиката.
За миналата година потреблението на каменни въглища е спаднало със 7 %у а на кафяви се е увеличило с 2 %. В същото време от данните става ясно, че дългосрочният тренд за понижение на дела на въглищата е очевиден. В  графика, показваща използването на въглища на страните от ЕС първото място се заема от Белгия (0%), следвана от Франция (2 %) и Австрия (4 %). На последните три места се нареждат съответно България (46%), Чехия (49 % ) и Полша (77 %). Авторите на доклада отбелязват, че Западна Европа постепенно се отказва от въглищата, но Източна Европа „се цепи“. Още три държави – членки на ЕС  през 2017 г. обявиха за прекратяване на използването на въглищата, като се ангажираха и с определени дати – Нидерландия, Италия и Португалия. Те се присъединиха към Франция и Великобритания, които взеха решения в тази посока доста по-рано. Такива стъпки обаче от Източноевропейските страни не се наблюдават.

Що се отнася до потреблението на природен газ в енергетиката, в доклада се отбелязва за нарастващото значение на газовите мощности, въпреки че към 2017 г. производството е с 20 % по-ниско от пика през 2008 г. Освен това авторите на доклада смятат, че този ръст е с временен характер и се дължи на ниското производство от хироелектрическите централи в Испания, Португалия, Италия, Австрия и Франция.
Все пак природният газ има общо взето добри перспективи в европейската електроенергетика във връзка с намаляването ва производството от атомни и въглищни електроцентрали, а също така и развитие на производството по високоефективен комбиниран способ.

Очакването е, че с малки изключения декарбонизацията на Европа ще протече по план.

Авторите очакват през 2018 г. значителен ръст на производството на основата на възобновяемите източници на енергия, което в частност ще се дължи на нормализиране на дейностите на хидроенергийните централи, а също така ръст на вятърната и слънчева енергетика.
Към 2020 г. авторите очакват ВЕИ да покриват 36 % от нуждите на Европа от електроенергия, а мощностите на изкопаеми горива да се свият до 16 %.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap