Пилотно Обучениепо Проект GSS-VET

 In GSS News - BG

От началото на м.януари 2020г.,българските партньори по проект „Продължаващо професионално обучение за инсталатори на соларни, фотоволтаичнии гео-термални системи“: TУ-София, Камара на инсталаторитев България /КИБ/, Европейски институт по труда/ЕИТ/и София енергиен център /СЕЦ/ организирахапилотно обучение за строителни специалисти и електроинженери от страната/повече от 60 обучаеми/-основно членове на Камарата. Курсовете на обучениепо фотоволтаични системи се проведоха в ТУ-София, с преподаватели от ЕИТ и СЕЦ,( Доц.Марин Маринов, инж. Димитър Иванов, арх. Евелина Стойкова)а тези по соларно-топлинни –в Пловдив, с преподаватели от ЦПО към КИБ ( проф. Минчо минчев, инж. Аделина Станимирова, инж. Дария Поппалова), като преподавателите са преминали предвидения по проекта курс за обучители.

Проектът се финансира от Европейската програма ERASMUS + . В него участваторганизации от още 3 страни: университети, центрове за професионално обучение, браншови организации, търговски камари от Гърция, Германия и Испания–общо 12 участника.

Учебната програма за обучениетобе разработена на база проучвания насъществуващи професионални курсовепо зададените теми, допълнени от дискусиис фирми във ВЕИ бизнеса за необходимите умения и компетенции на гореспоменатитепрофесионалисти. Същата е качена на платформата на ЦПО към КИБ в НАПОО, което дава възможност да бъдат издавани легитимни Удостоверения по част от професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”.

Използвана бе иновативна методиката на обучение, в 3 различни формата на запознаване с учебния материал, а именно:

-„Обърната класна стая“ /Flipped classroom/;
-Фаза „самоподготовка“ при ползване на специално разработена за целта електронна платформа с персонализиран достъп, тестове и игри;
-Практика в конкретна работна среда.

Теоретичното обучението приключва с тест за самоподготовка и финални тестове предвид условията за сертифицирането му.

Практическото обучение се проведе до 07.02.2020г. във фирми, членове на КИБ –“Ивком комерс”, “Енергоефект консулт”, “Виликом“, “Инстал инженеринг”, “Акватерм”, “Климекс”, “Енеркон”.

Обучаемите, които са показали задоволителни резултати на тестовете и практическите изпити,ще получат „Удостоверение за професионална квалификация” за част от професия, с валидност, както в страната, така и за ЕС.

Отчетен беше определен интерес от страна на курсистите към темата на обучението, формата му, както и отговорно поведение по отношение насамоподготовката.

Следващата стъпка по проекта е диверсифициране на крайните резултати / обучителните материали вПлатформата са разработени и на английски език/ в още 8 Европейски страни.

По време на обучението, специално внимание бе отделено на „зелените умения“ във връзка с нарастващата необходимост от „зелени“ работни места.

Подчертано бе и значението на „зелената икономика“ за съхранениетона наличните природни ресурси, запазване на околната среда и благосъстоянието на човечеството.

След оценяване на резултатите от обучението и тестовияизпит предвиждаме среща с фирми, главно членове на Камарата за привличането им за практическо обучение на бъдещи обучаеми.

Също така имаме намерение ЦПО към КИБ за в бъдеще да предлага он-лине обучение по специалността „Възобновяеми енергийни източници”, ползвайки разработената по настоящия проект платформа.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap