Кръгла маса по проект GSS-VET по програма ERASMUS+

 In GSS News - BG

 

ПРОТОКОЛ

От среща на партньорите по Проекта от България

Проведена на 29 май 2017г.

Днес, 29 май 2017г., в Центъра за международни срещи в ТУ-София, се проведе среща на партньорите по Проект GSS – VET от България. На срещата присъстваха представители на Европейски институт по труда /ЕИТ/, Енергиен център – София /ЕЦС/, Технически университет/ТУ/  -София и Камара на инсталаторите в България /КИБ/, както и поканените представители на Агенция за устойчиво енергийно развитие и Национална Агенция за професионално образование и обучение.

Председател на срещата – Г-жа Ирина Терзийска, ЕИТ.

Протоколчик – Г-жа Нина Николова, КИБ.

Срещата се проведе при следния дневен ред:

 1. Представяне на проекта;
 2. Представяне на партньорите и извършеното от тях по проекта до момента;
 3. Обсъждане на въпроси, възникнали по време на работата по проекта;
 4. Обсъждане на въпроси, които да бъдат поставени на втората международна среща по проекта в Сан Себастиан, Испания.

По първа и втора точка от дневния ред:

Срещата бе открита от Марин Маринов (ТУ).

Изнесени бяха следните презентации:

 • Д-р инж. И.Терзийска – представи целите на проекта, както и националните доклади за Програмите за професионално обучение и образование /ПОО/ в страните партньори по проeкта – България, Гърция, Германия и Испания;
 • Доц. М.Маринов – представи резултати от проучвания за иновативни методи на обучение и добри практики по ПОО;
 • Арх. Стойкова – представи проекта PVTRIN за ПОО на инсталатори на геотермални и соларни системи;
 • Н.Николова – представи резултати от извършено проучване за нуждите от ПОО в страната.

По трета точка от дневния ред:

Бяха повдигнати следните въпроси, възникнали по време на работата по проекта:

 1. Липса на ясно дефинирани изисквания за 4 и 5 квалификационни нива. По този проблем се изказаха гостите от НАПОО, които внесоха яснота по въпроса.
 2. Въпроси, свързани със сертифицирането по проекта. След дискусия, в която взеха участие всички присъстващи, се стигна до извода, че сертифицирането може да се извършва от съответните лицензирани ЦПО.
 3. Обсъждане на добри практики в областта на обучението на инсталатори на геотермални и соларни инсталации. След обсъждане на предложения от всички участници бяха набелязани проекти (PVTRIN, SIRET, и др.), от които следва да се взаимстват добри практики.

По четвърта точка от дневния ред:

След обсъждане, в което участваха всички присъстващи, се взеха следните решения:

 1. На срещата в Сан Себастиан да се предложат и обсъдят мерки за устойчивото реализиране на проекта.
 2. Да се уточнят и уеднаквят дефинициите на 4 и 5 квалификационни нива.
 3. Да се дефинират входни квалификационни изисквания за участниците в обучението по проекта.
 4. Да се уточнят и дефинират лицата, които ще верифицират учебните програми, които ще бъдат разработени по проекта, и които ще сертифицират участниците в планираното обучение.
 5. Да се обсъди попълването на финансовите отчети и таблици, като се направи примерен отчет, който да служи за модел на партньорите.

След изчерпване на дневния ред, срещата бе закрита.

 

София, 29.05.2017г.                                     Председател: И.Терзийска

Протоколчик:  Н.Николова

 

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap