Зелените работни места

 In GSS News - BG

Икономическата рецесия оказа влияние не само върху количеството, но и върху качеството на работните места. Според данни на ООН понастоящем има 190 милиона безработни, а в следващите 10 години хората, търсещи работа, ще са повече от 500 милиона. Над 1.3 милиарда от заетите работят за по-малко от 2 долара на ден и все още земеделието е най-големият „работодател“ на Земята. Същевременно, броят на растителните и животинските видове, застрашени от изчезване, нараства, природните ресурси се изчерпват и ефектите от климатичните промени стават все по-очевидни за всеки един от нас. Ясно се очертава належащата нужда от промяна в икономиката, наченките на която, вече са факт – все повече страни се стремят да изградят конкурентоспособна, нисковъглеродна и ресурсно-ефективна икономика. В резултат на това през последните години броят на нови „зелени“ работни места се  увеличава.

Какво всъщност е „зелено“ работно място?„Зелените“ работни места допринасят за запазване или възстановяване на околната среда. С други думи – водят до екологична устойчивост, включваща запазването на био разнообразието и природните ресурси и минимизиране на всички форми на замърсяване и отпадъци.

Има две категории компании, които предоставят такива работни места. В първата попадат фирми, произвеждащи стоки или предоставящи услуги, които са екологично устойчиви. Във втората са тези компании, които се стремят да бъдат по-екологично отговорни чрез подобряване и оптимизиране на процесите в дейността си.

Биолог, хидролог, климатолог, инженер по опазване на околната среда, биологичен земеделец, енергийно ефективен строител, специалист градско планиране, монтьор на слънчеви панели, производител на възобновяема енергия, производител на електрически автомобили са само някои от настоящите „зелени“ професии, които ще продължат да съществуват. Според най-благоприятните прогнози до 2030 г. в глобален мащаб ще се създадат повече от 2 милиона работни места във вятърната енергийна индустрия и 6 милиона в слънчевата. А зелената строителна индустрия ще може да осигури в Европа и САЩ около 2 милиона работни места. Но освен тези зелени професии ще има ли нови ? Кои ще са те?

Лектор/обучител по опазване на околната среда – Вървейки към по-зелена и устойчива икономика, нуждата от хора, притежаващи знания от различни сфери ще нараства. Знанията за опазване на околната среда ще са едни от основните, които ще се комбинират със знания в други области и ще придават добавена стойност за всеки, който ги е придобил. Специалистите в дадена област, които имат и познания в сферата на околната среда, ще бъдат изключително търсени и ценени. Следователно ще има необходимост от кадри, които да обучават хората по темите свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие, организирайки курсове, семинари, работилници и т.н.

Адвокат по екологично право- С осъзнаването на сериозността на климатичните промени и предприемането на действия против тях, все повече ще увеличават противоречията по темата, а това увеличава и вероятността за конфликти и нуждата от конструктивното им разрешаване. Доброто разбиране и прилагане на законите, свързани с екологичното право, а също така и разработването на нови в тази област, ще са едни от основните дейности, допринасящи до устойчиво развитие в бъдеще и значимостта им ще продължава да нараства.

Зелен бизнес консултант – С увеличаване на информираността на хората, се увеличава тяхната социална и екологична отговорност. Много бизнеси вече осъзнават този факт и важността му. В резултат на това те желаят да се превърнат в устойчиви и отговорни към околната среда, но за тази цел ще им е необходима професионалната помощ на зеления бизнес консултант.

Зелен предприемач- Очевидно е, че пред нас стоят много екологични проблеми, които все още нямат решения или са икономически неизгодни, за да бъдат приложени. Зеленият предприемач е човек, който започва бизнес, за да предложи продукт, услуга или процес от полза за околната среда или представя иновативно екологично подобрение на съществуващо решение.

Разработчик на устойчиви технологични системи- С развитието на технологиите, зелената икономика има нужда от специализирани софтуерни разработчици и инженери, които да проектират, изградят и поддържат система от сензори и стохастични модели, която е в основата на вятърните паркове, умни енергийни мрежи и устройства за дома, оценяването на задръстванията и т.н.

Зелените професии на следващото десетилетие не са толкова очевидни, колкото са настоящите зелени професии, тъй като повечето от тях изискват интердисциплинарна подготовка и умения. Само чрез комбинация и прилагане на знанията от различни области ще можем да преодолеем настоящите предизвикателства и да постигнем едно по- устойчиво бъдеще.

EК отделя много финансови средства за проекти, свързани с повишаване на уменията и квалификацията на строителните специалисти, ангажирани в „зелено строителство“.  Такъв е проектът GSS-VET по Програма ERASMUS + , в който участват 4 български компании вкл. ТУ-София.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap