GSS OBJECTIVES

Да създаде 2 учебни програми за инсталатори на геотермални и слънчеви системи (4-то и 5-то професионални нива), да разработи иновативен метод за обучение вкл. на работното място и 2 стандарта за оценка и сертифициране на базата на ISO 17024 и препоръките на ECVET (Европейската кредитна система за професионално образование и обучение).

GSS OBJECTIVES

Да внедри, предостави, оцени и сертифицира описаното обучение. За тази цел ще бъде разработена он-лайн обучителна Платформа със съответно дигитализирано съдържание.

Целите му са:

  • Да подпомогне творчеството и иновациите вкл. предприемачеството в ПОО;
  • Да стимулира неформалното обучение, стажовете, чиракуването и т.н „дуално обучение“ с цел плавен преход от обучение към работа;
  • Да подпомогне партньорството между публичните и частни институции;
  • Да постигне целта – 15 % от възрастното население да се включи в т.н „учене през целия живот“;
  • Да превърне ученето през целия живот и мобилността в реалност.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap