GSS-VET (Erasmus + Sector Skills Alliances 575891-EPP-1-2016- 1-EL-EPPKA2-SSA)

Стратегията на ЕС за устойчив растеж “Европа 2020”определя иновациите и зелената индустрия като основни приоритети в своя Екшън план за повишаване на конкурентноспособността й и поставя нови изисквания към уменията на професионалистите в строителния сектор. Въпреки това, в програмите за професионално образование и обучение /ПОО/ не са застъпени теми, свързани с получаване на т.н „зелени умения“. Те определено липсват на пазара на труда, както бе отбелязано в доклада на CEDEFOP /Европейски център за развитие на професионалното обучение/: „Зелени умения и екологично съзнание в ПОО“.

Във връзка с горното, проектът планира да идентифицира необходимите умения, знания и компетенции, и създаде програми за ПОО за инсталатори на геотермални и соларни системи от 4-то и 5-то ниво по Европейската квалификационна рамка /3-та и 4-та степен по националната квалификационна система/, като използва иновативни методи за обучение. Освен предоставяне на технически знания и умения, обучението предвижда и развиване на интер-дисциплинарни умения като предприемачество, ИКТ работа в екип и др.

Материалите за обучението ще бъдат качени на специално създадена за целта Платформа в дигитализиран вид и преведени на езиците на партньорите в проекта. Целта е 40 преподаватели и 200 професионалисти директно да бъдат обучени по време на изпълнението на проекта, а до 2025 г. с помощта на институции предоставящи ПОО, браншови организации и други асоциирани партньори да се обучат и сертифицират 2500 работници.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap